PAR MANI

 

 

                         IRINA IVANE

           

            Bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotāja

            Pedagoģiskā darba pieredze 31 gads

            Patreiz 11a klases audzinātāja

 

 

IZGLĪTĪBA:

2000.- 2003.g.  Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

1975.- 1980.g.  Daugavpils pedagoģiskais institūts Bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotāja

1964.- 1975.g.  Valkas 1. vidusskola Vidējā izglītība

 

DARBA PIEREDZE:

1980.- 2006.g. Ventspils 5. vidusskola bioloģijas skolotāja

1997.- 2006.g. Ventspils 5. vidusskola veselības mācības skolotāja

1998.- 2002.g. Rīgas Komercskola bioloģijas un veselības mācības skolotāja

 no 2006.gada Ventspils 1. ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI:

2012.03.-04.01. sertifikāts "A. Elkoņina - Davidova attīstošās izglītības elementu izmantošana kreativitātes attīstībai, mācību stundās un ārpusstundās- kā viens no izglītības kvalitātes paaugstināšanas veidiem" (18 st.)

2011.21.10. sertifikāts "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatprasmes" (9 st.)

2011.25.07. sertifikāts Nr.2007 "Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķis"

2010.25.03. apliecība "Skolas mentors" (36 st.)

2008.20.09. sertifikāts "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas  un tehnoloģiju priekšmetos"

2007.05.04. datorkursu programma "Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju datoru un interneta lietošanas prasmju pilnveide modernizētā mācību satura aprobācijai" (36 st.)

2006.– 2007. gads  „Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas skolotāju profesionālās pilnveides kursu programma” (72 st.)

2006.- 2008. gads „ESF projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” materiālu aprobācija.

2007.30.10. sertifikāts "Prezentāciju pamati" (16 st.)

2007.15.03. sertifikāts "Dabaszinību didaktika šodien un rīt" (16 st.)

2006.17.08. ESF projekts ,,Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošās un profesionālajās izglītības iestādēs" (72.st.)

2005.17. 08. ISEC „Metodiskā atbalsta sniegšana pamatizglītības bioloģijas standarta īstenošana 7. klasē” (16 st.)

2005.16. 03. Fonds „Cielava” „Jaunās vielas izklāsts, skaidrojumi, lekcijas metodes pilnveide” (8 st.)

2004. SO Interešu izglītības centrs- „Skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanas iespējas” (16 st.)

2003. ISEC- „Dzīves prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības izglītībā, HIV/ AIDS profilaksē” (36 st.)

2003. ISEC- „Sociālo zinību mācību priekšmeta standarta novērtēšana un ieviešana pamatskolā” (72 st.)

2002. 21.10.- 2003. 15. 05. Ventspils rajona Izglītības pārvalde- „Bioloģijas standarta īstenošana, skolēnu pārbaudes darbu veidošana un mācību sasniegumu vērtēšanā” (36 st.)

2000. 20. 10.- 2001. 01. 03. ANO Starptautiskā Narkotiku kontroles programma, Projekta „Narkotiku lietošanas profilakses mācību līdzekļu izstrāde un atbilstoša apmācība Baltijas valstīs” aprobēšanā (40 st.)

2000. 15. 05.- 18. 05. Narkoloģijas centrs- „Atkarības profilakse” (36 st.)

2000. 15. 04. un 01. 05.Bērnu vides skola- Vides izglītība Latvijas skolās” (24 st.)

2000.- Angļu val. skolotāju asociācija, attended and successfully completed one year Language Improvement Program

1999. 1.11- 2000. 31. 05. LR IZM PIAC-Datorzinību kursi (72 st.)

 

AUTORDARBI:

2004.- skolotāja pieredze žurnālā „Skolotājs”-raksts „Vides spēļu nozīme bioloģijas priekšmeta mācīšanā”    

 

 APBALVOJUMI:

1984.- Ventspils pilsētas izglītības nodaļa- Goda raksts

1985.- Latvijas Izglītības ministrija- Atzinības raksts

1986.- Ventspils Izpildu komiteja- Goda raksts

1998.- Ventspils pilsētas skolu valde- Uzslavas raksts

2000.- Ventspils pilsētas pedagoģiskā darba inovācijas fonds- Apliecība

2001.- Latvijas Republikas Izglītības un Zinātņu Ministrija- Atzinības raksts

2003.- Ventspils izglītības pārvalde- Uzslavas raksts

2004.- Ventspils pilsētas inovācijas fonds- Apliecība

2005.- Ventspils pilsētas dome-Uzslavas raksts pasākumos „Ventspils vide” un konkursā „Vides spēles”

2009.- Ventspils pilsētas Inovācijas fonda apliecība "Gada skolotājs"

2010.- Ventspils pilsētas Inovācijas fonda apliecība par sasniegumiem pilsētas un valsts bioloģijas olimpiādēs

2010.- LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts "Par veiksmīgu darbu izglītības sistēmas pilnveidē un audzēkņu izglītošanā"

2011.- Ventspils pilsētas pedagoģiskā darba inovācijas fonds "Par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā Valsts bioloģijas olimpiādei"

2011.- Ventspils pilsētas pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecība "Par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā"

 

 Esmu precējusies, ģimenē ir trīs studenti.